آکادمی مجازی دیابت گابریک

کنترل قند خون، خود – کارآمدی و ترس از هیپوگلیسمی در کودکان ایرانی مبتلا به دیابت نوع یک

عنوان: کنترل قند خون، خود – کارآمدی و ترس از هیپوگلیسمی در کودکان ایرانی مبتلا به دیابت نوع یک

نویسندگان: فاطمه سادات امیری، محمدرضا وفا، هالیندا گوندر-فردریک

چکیده مقاله

هدف: این مطالعه با هدف آزمون پایایی نسخه فارسی 2 پرسشنامه برای ارزیابی سطح ترس از هیپوگلیسمی (FoH) و خود کارآمدی در مدیریت دیابت و ارتباط آنها با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مشخصات دموگرافیک والدین در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک طراحی شد.

روش: 61 کودک مبتلا به دیابت نوع یکیک (35 پسر و دختر، 6/0 تا 7/12 سال) را با استفاده از نسخه بررسی ترس هیپوگلیسمی-کودک (HFS-C) و مقیاس خود کارآمدی دیابت- نسخه کودک (SED-C) ارزیابی کردیم. کنترل گلایسمیک آنها با سطح HbA1c ارزیابی شد.

نتایج: سازگاری داخلی نسخه فارسی HFS-C و SED-C بسیار خوب بود. نتایج ما نشان داد که کودکان بزرگ‌تر از 10 سال سطوح پایین‌تری از FoH را گزارش می‌کنند که با سطوح بالاتر خود کارآمدی مرتبط است (به ترتیب r=–.30، p=0.025 و r=–.30، p=0.02). از بین کودکان، 3/43 درصد از دختران و 4/31 درصد از پسران گزارش کردند که قند خون پایین برای آنها مشکل بزرگی است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که FoH یک نگرانی قابل توجه برای این گروه هدف است. بر اساس سطح HbA1c، تنها 7/19 درصد از کودکان دیابت کنترل شده داشتند. ارتباط معنی‌داری بین سطوح بالاتر HbA1c و سایر متغیرها، از جمله HFS-C، SED-C و ویژگی‌های جمعیت شناختی والدین وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نسخه فارسی HFS-C و SED-C معیارهای پایایی و اعتبار کافی برای بررسی ترس از هیپوگلیسمی و خود کارآمدی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک را دارا بوده و این پرسشنامه‌ها می‌تواند در کشور ما برای این موضوع، استفاده شود. ارتباط بین خود کارآمدی بیشتر و ترس کمتر از هیپوگلیسمی نشان می‌دهد که پرداختن به خود کارآمدی در دوره‌های آموزشی دیابت ممکن است در کمک به غلبه بر FoH مؤثر باشد.

دانلود مقاله

پیمایش به بالا