آکادمی مجازی دیابت گابریک

پرسشنامه ارجاع برای آموزش خود-مدیریتی و مشاوره دیابت یا
Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES)

پیمایش به بالا