آکادمی مجازی دیابت گابریک

نظر سنجی دوره آموزشی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

نظر سنجی دوره آموزشی انجمن دیابت گابریک

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)
میزان کاربردی بودن دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
تناسب زمان و محتوای دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
محتوای علمی دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
یکپارچگی و انسجام مطالب ارائه شده در دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
تخصص و تسلط مدرسین دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
اهداف آموزشی مورد انتظار شما تا چه حد در این دوره آموزشی برآورده شد؟(ضروری)
قدرت انتقال مفاهیم مدرسین وبینار را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
طبقه‌بندی و نظم در ارائه مطالب توسط مدرسین دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
توانایی در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری توسط مدرسین دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
پیمایش به بالا