آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر سارا صداقت

دکتر سارا صداقت

پزشک عمومی
معاون آموزش، پژوهش و مشاوره انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

آموزش خود-مدیریتی دیابت در دوره آنلاین مدیریت غیر دارویی دیابت

محورهای درس
 • تاریخچه خود-مدیریتی دیابت
 • استانداردهای خود-مدیریتی و پشتیبانی دیابت (DSMES)
 • کارآمدی DSMES
 • DSMES بیمار محور
پیش نمایش

مرور گایدلاین‌های SMBG در دیابت نوع دو در دوره آنلاین پایش قند خون

محورهای درس
 • مرور اهمیت و جایگاه پایش قند خون در دیابت نوع دو
 • بررسی گایدلاین‌های موجود در زمینه خود-پایشی قند خون
پیش نمایش

دستورالعمل ملی SMBGدر دوره آنلاین پایش قند خون

محورهای درس
 • ضرورت و زمینه تدوین بیانیه ملی خود-پایشی قند خون
 • ساختار بیانیه ملی خود-پایشی قند خون
پیش نمایش

خطاهای رایج در خود-پایشی قند خون در دوره آنلاین پایش قند خون

محورهای درس
 • اهمیت دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل پیش-تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل پس-تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر سارا صداقت

دکتر سارا صداقت

پزشک عمومی

معاون آموزش، پژوهش و مشاوره انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

آموزش خود-مدیریتی دیابت در دوره آنلاین مدیریت غیر دارویی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • تاریخچه خود-مدیریتی دیابت
 • استانداردهای خود-مدیریتی و پشتیبانی دیابت (DSMES)
 • کارآمدی DSMES
 • DSMES بیمار محور
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

مرور گایدلاین‌های SMBG در دیابت نوع دو در دوره آنلاین پایش قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • مرور اهمیت و جایگاه پایش قند خون در دیابت نوع دو
 • بررسی گایدلاین‌های موجود در زمینه خود-پایشی قند خون
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

دستورالعمل ملی SMBGدر دوره آنلاین پایش قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • ضرورت و زمینه تدوین بیانیه ملی خود-پایشی قند خون
 • ساختار بیانیه ملی خود-پایشی قند خون
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

خطاهای رایج در خود-پایشی قند خون در دوره آنلاین پایش قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • اهمیت دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل پیش-تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
 • عوامل پس-تحلیلی مؤثر بر دقت خود-پایشی قند خون
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا