آکادمی مجازی دیابت گابریک

نظرسنجی وبینار

هشتمین دوره کارگاه‌های تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم

نظر سنجی هشتمین دوره کارگاه‌های تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)
میزان کاربردی بودن دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
تناسب زمان و محتوای دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
محتوای علمی دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
یکپارچگی و انسجام مطالب ارائه شده در دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
تخصص و تسلط اساتید دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
اهداف آموزشی مورد انتظار شما تا چه حد در این دوره آموزشی برآورده شد؟(ضروری)
قدرت انتقال مفاهیم اساتید دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
طبقه‌بندی و نظم در ارائه مطالب توسط اساتید دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
توانایی در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری توسط اساتید دوره آموزشی را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
سهولت استفاده از پلتفرم آکادمی مجازی دیابت گابریک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
پیمایش به بالا